Oferta inwestycyjna


Zgodnie z „Analizą atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego” wykonaną w grudniu 2011 r. przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. SGH dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Gmina Tuchola została oceniona, jako gmina o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej. W rozbiciu na poszczególne sektory gospodarki potencjalna atrakcyjność inwestycyjna Gminy przedstawia się następująco: przemysł – atrakcyjność dość wysoka, inwestycje w nowoczesne usługi – atrakcyjność wysoka, turystyka – atrakcyjność dość wysoka i handel – atrakcyjność wysoka.


 

Posiadasz teren inwestycyjny na obszarze gminy Tuchola o powierzchni powyżej 1 ha?
Chcesz go wypromować?
Zgłoś się do nas!
Kontakt: invest@tuchola.pl, tel. 52 564 25 41.

 

OFERTY INWESTYCYJNE
 
  
Teren przemysłowy w Tucholi przy ul. Budowlanej
– oferta podmiotu prywatnego


Powierzchnia 3,11 ha (około 1,5 ha utwardzone betonem). Częściowe uzbrojenie (brak przyłącza energetycznego), bardzo dobry dojazd. Kształt działki: prostokąt. Idealnie nadaje się na skład materiałów budowlanych, miejsce postoju dużych pojazdów lub inną działalność wymagającą twardego, równego podłoża. Cena: 2.985.600 zł (96 zł/m2) z VAT.

Kontakt: invest@tuchola.pl tel. 52 564 25 41.
 

inwest_fot
Teren inwestycyjny pod budynek zbiorowego zamieszkania przy ul. Kochanowskiego w Tucholi

- oferta podmiotu prywatnego

Powierzchnia 0,91 ha (9.148 m2, z tego RV – 1.343 m2, Ps IV – 7.805 m2). Działka o nieregularnym kształcie obejmuje teren niezabudowany. Spokojna okolica – osiedle domków jednorodzinnych. Lokalizacja. Tuchola, osiedle Mickiewicza, ul. Kochanowskiego (droga gminna). W pobliżu drogi wojewódzkie nr  237, 240, 241. Uzbrojenie. dojazd drogą gminną (osiedlową) częściowo utwardzoną. Na działce kanalizacja deszczowa i sanitarna, w ulicy sieć wodociągowa, w pobliżu sieć energetyczna. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy na inwestycję polegającą na budowie budynku zbiorowego zamieszkania (całodobowa opieka osób starszych). Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i leśne.
Cena: 800 000 zł (87,45 zł/m2).
Kontakt: tel.: 52 33 4 33 00.

Na strone glowna zaj.


Usługowy teren inwestycyjny przy ul. Cegielnianej w Tucholi – oferta podmiotu prywatnego

Mamy Państwu do zaproponowania teren o łącznej powierzchni 1,352 ha przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na działalność usługową (1.1496 ha) i parkingi dla samochodów osobowych (0,2024 ha). Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany.

cegielniana

Podział terenu ze względu na ewidencję gruntów:

  • droga – 0,2024 ha;
  • RV – 0,2226 ha;
  • RIVb – 0,1878 ha;
  • RIVa – 0,5612 ha;
  • RIIIa – 0,1780 ha.

Teren inwestycyjny jest łatwo osiągalny w ruchu osobowym i ciężarowym z sieci dróg wojewódzkich, poprzez około 250-metrowy odcinek drogi gminnej kategorii ruchu KR3. Droga znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. W pobliżu terenu inwestycyjnego znajduje się duże osiedle mieszkaniowe zabudowane budynkami wielorodzinnymi. Osiedle jest dobrze skomunikowane z terenem inwestycyjnym w ruchu pieszym i rowerowym. Rozbudowa zwartej przestrzeni miejskiej następuje systematycznie w kierunku przedmiotowego terenu.

W rejonie terenu inwestycyjnego znajduje się sieć wodociągowa, sieć elektryczna i sieć telekomunikacyjna. Planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Cena: 1.081.600 zł (80 zł/m2).

Kontakt email do podmiotu oferującego: tuchola.cegielniana@gmail.com.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Miejskiego w Tucholi: 52 56 42 541.

Wyciąg z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXIV/194/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2008 r. w zakresie terenu będącego przedmiotem niniejszej oferty:

§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenu UU.04. o powierzchni 1,33 ha.

1. Przeznaczenie terenu: tereny usługowe;

1) dopuszcza się lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego;

2) teren wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako 04/1.1.KP przeznacza się na parking dla samochodów osobowych.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zasady lokalizacji reklam:

a. dopuszcza się lokalizację 1 nośnika reklamy wolnostojącej na terenie 04/1.1 KP z zachowaniem odległości min. 8m od linii rozgraniczających ulic, wysokość nośnika do 10m, powierzchnia do 10m2,

b. na pozostałym terenie dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni nośnika do 8m2;

2) na terenie obowiązuje lokalizacja obiektu stanowiącego zamknięcie kompozycyjne znajdujące się na osi widokowej w ulicy KD.D.05, oznaczonej na rysunku planu.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu:

a. nieprzekraczalną linię zabudowy, w odległości minimum 20m od linii rozgraniczającej wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako 04/1.1.KP,

b. nieprzekraczalną linię zabudowy, w odległości minimum 8m od linii rozgraniczającej dróg oznaczonych jako KD.L.02, KD.L.03,

c. nieprzekraczalną linię zabudowy, w odległości minimum 6m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej KD.D.07;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a. wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie zgodnie z liniami zabudowy ustalonymi w planie,

b. udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 25%;

3) parametry zabudowy:

a. wysokość zabudowy: do 15m, dla obiektu stanowiącego zamknięcie kompozycyjne dopuszcza się zwiększenie wysokości budynku dla pojedynczych elementów architektonicznych jak np. wykusz, wieża, ryzalit itp.,

b. geometria dachu: dach dowolny;

4) zasady podziału na działki: cały teren stanowi jeden obszar inwestycyjny;

5) lokalizacja zabudowy na granicy działki: zakazuje się lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania terenów sportowych i rekreacyjnych;

3) obowiązuje nasadzenie i pielęgnacja szpaleru drzew liściastych wzdłuż linii rozgraniczających wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako 04/1.1.KP.

5. Obsługa komunikacyjna terenu: obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu jako KD.L.02, KD.L.03 i KD.D.07.

6. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu elementarnego UU.04.

cegielniana

Załączniki:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr XXIV/194/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 maja 2008 r.


 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu „Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi

Tuchola, dnia 1.8.2018 r.

Gmina Tuchola poszukuje partnera do realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi”.

Partner musi być zarządcą infrastruktury kolejowej znajdującej się na terenie gminy Tuchola.

Celem projektu będzie zwiększenie dostępności kolejowej regionu, a w szczególności podwyższenie standardu usług związanych z transportem publicznym i rozwój tego typu środków transportu. Środkiem do osiągnięcia powyższych efektów będzie zagospodarowanie terenu wokół dworca (przebudowa dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych prowadzących do dworca, zagospodarowanie zieleni i placu wokół budynku dworca, wykonanie parkingów typu park&ride oraz kiss&go, wykonanie parkingu rowerowego bike&ride, przebudowa dworca autobusowego) oraz części samego budynku dworca kolejowego w zakresie związanym z obsługą podróżnych (poczekalnia, bagażownia).

W celu realizacji projektu partnerskiego podjęte będą starania o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Przedmiotem  w ramach konkursu nr  RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 realizowanym w ramach Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu  pasażerskiego,  w  ramach  Osi  priorytetowej  5  Spójność  wewnętrzna  i  dostępność zewnętrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem współpracy jest uzyskanie efektu synergii na etapie realizacji projektu i na etapie zarządzania powstałą infrastrukturą i uzyskanie lepszych pozytywnych efektów działań przy zachowaniu zaplanowanego poziomu nakładów.

Podmioty zainteresowane proszone są o zgłaszanie ofert współpracy na adres:

Urząd Miejski w Tucholi

plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

najpóźniej do dnia 28.08.2018 (liczy się data wpływu oferty do biura podawczego Urzędu).

                Podczas wyboru partnera ze zgłoszonych ofert współpracy analizowane będzie:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu procedury naboru partnerów do projektu „Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi”.

Tuchola, dnia 31.8.2018 r.

Gmina Tuchola informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwaniu partnera do projektu „Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi” z dnia 1.8.2018 r. wpłynęła jedna oferta od podmiotu spełniającego przedstawione w ogłoszeniu wymagania. Oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

Złożona oferta została przeanalizowana i zaakceptowana. W związku z powyższym dnia 30 sierpnia 2018 r. podpisano stosowną Umowę Partnerską.