Pomoc Ukrainie

 

Program „Czyste Powietrze”

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Od 15 lipca br. wprowadzone zostały zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze, które umożliwiają beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Program w nowej odsłonie, pod nazwą Czyste Powietrze Plus, stanie się bardziej atrakcyjny i dostępny dla osób o najniższych dochodach.

Zmiany dotyczą finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zastosowanie nowego rozwiązania finansowego sprawi, że wykonawca, z którym beneficjent zawarł umowę, będzie mógł otrzymać aż do 50% przewidzianej kwoty dotacji.


Program „Czyste Powietrze” - szkolenie dla mieszkańców gminy Tuchola. Dwa terminy

10 maja br. (tj. wtorek) w godz. 11:00 – 12:30 i w godz. 15:30 – 17:00 w sali 203 w Urzędzie Miejskim w Tucholi przy pl. Zamkowym 1 odbędzie się szkolenie z programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy Tuchola.

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w ww. szkoleniu. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 maja br. do godz. 15:30 pod adres mailowy: rolnictwo@tuchola.pl lub telefonicznie pod numerem: 52 56 42 532.

W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


Zmiany w programie Czyste Powietrze

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych) oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach

Od 25 stycznia 2022 r. ogłoszono nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

 • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
 • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
 • Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
 • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją programu Czyste Powietrze.
 


Program „Czyste Powietrze” - szkolenie dla mieszkańców gminy Tuchola

23 listopada br. (tj. wtorek) w godz. 16:00 – 17:00 w sali 203 w Urzędzie Miejskim w Tucholi przy pl. Zamkowym 1 odbędzie się szkolenie z programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców gminy Tuchola.

Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny prosimy o zgłoszenie chęci udziału w ww. szkoleniu. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22.11.2021 r. do godz. 15:30 na adres: rolnictwo@tuchola.pl lub pod numerem telefonu 52 56 42 532.

W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr tel. do kontaktu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Gmina Tuchola uruchomiła punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Gmina Tuchola uruchomiła dla mieszkańców gminy punkt konsultacyjno-informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tucholi przy placu Zamkowym 1 w pokoju 107 i czynny jest 5 dni w tygodniu.
Godziny pracy punktu:

 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 11:00 – 13:00
 • wtorek w godz. 15:00 - 17:00

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym utworzone jest stanowisko komputerowe dla tych beneficjentów programu, którzy nie posiadają komputera, nie mogą poradzić sobie z samodzielnym wypełnieniem wniosku lub chcą wydrukować gotowy wniosek. Nie ma możliwości wypisania wniosku odręcznie, występuje on tylko w formie elektronicznej (link do wniosku).
W celu uzyskania informacji na temat programu „Czyste Powietrze” należy kontaktować się pod nr. tel. 52 56 42 532 lub pod adresem e-mail: rolnictwo@tuchola.pl Ze względu na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w punkcie konsultacyjno-informacyjnym obsługi Programu „Czyste Powietrze”:

 1. Dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail.
 2. Jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, informacja o współmałżonku: imię i nazwisko, PESEL.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: imię i nazwisko, adres, PESEL
 5. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku jednorodzinnego, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie.
 7. Numer księgi wieczystej i nr działki ewidencyjnej dla budynku jednorodzinnego.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu w m2.
 10. W przypadku ocieplenia przegród budowlanych - powierzchnia przegród budowlanych zewnętrznych (ściany z wyłączeniem wnęk okiennych), powierzchnia przegród budowlanych wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych w m2.
 11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - powierzchnia okien i drzwi w m2.
 12. Jeżeli w budynku jednorodzinnym prowadzona jest działalność gospodarcza, należy określić procent powierzchni budynku przeznaczonej na działalność. Jeżeli na działalność przeznaczono powyżej 30% powierzchni budynku, to nie można wnioskować o dotację.
 13. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz ze wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.).

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
- właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- właścicielami / współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie do wniosku brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy.
- uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Przed złożeniem wniosku o podwyższony stopień dofinansowania wnioskodawca występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Wnioskodawca wskazuje w nim swoje dane oraz dane członków wchodzących w skład gospodarstwa domowego, zaznacza też rodzaj gospodarstwa, tj. czy jest ono wieloosobowe czy jednoosobowe. Zaświadczenie o wysokości dochodu jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, brany jest pod uwagę roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, który nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

PRZYDATNE LINKI

Instruktaż wypełniania wniosku
Wymagana dokumentacja
Kalkulator dotacji
Kalkulator grubości izolacji
Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie

Fotorelacja
Ulotka informacyjna - jej treść jest dostępna w artykule
Ulotka informacyjna - jej treść jest dostępna w artykule
Ulotka informacyjna - jej treść jest dostępna w artykule
Ulotka informacyjna - jej treść jest dostępna w artykule
Ulotka informacyjna - jej treść jest dostępna w artykule
Ulotka informacyjna - jej treść jest dostępna w artykule