Gospodarka odpadami

Odbiór bioodpadów

Od 1 kwietnia 2020 r. bioodpady z terenu gminy Tuchola odbierane są wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali brak kompostownika na swojej nieruchomości.

Tylko na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której (część F) podatnik złożył oświadczenie, że nie posiada przydomowego kompostownika – zostanie wydana dyspozycja odbioru bioodpadów z nieruchomości.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Druk deklaracji można pobrać ze strony www.bip.tuchola.pl, zakładka "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" (lub tutaj: 2023 druk deklaracji), a złożyć poprzez Pocztę Polską lub do skrzynki podawczej wystawionej przy Urzędzie Miejskim w Tucholi.

Opłata „śmieciowa” – zmiana numeru konta bankowego

W przypadku zgubienia indywidualnego numeru konta opłatę można wpłacić na rachunek 17 8174 0004 0000 2163 2000 0357

Informacja w zakresie uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych

Właściciel nieruchomości opłatę za odbiór odpadów komunalnych uiszcza na rzecz gminy Tuchola.

Gmina Tuchola, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie wystawia faktur właścicielom nieruchomości za wywóz odpadów.

Deklaracja, którą właściciel nieruchomości złożył do urzędu, jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uiszcza się opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

Wpłat należy dokonywać do 15. dnia każdego miesiąca:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Tucholi, plac Zamkowy 1

- przelewem na indywidualne konto bankowe

- gotówką u sołtysa

Wysokość opłaty:

- 29 zł za osobę;

- w przypadku posiadania przydomowego kompostownika (po jego zgłoszeniu w deklaracji) naliczana jest ulga w wysokości 0,50 zł od osoby.

Wprowadzenie indywidualnych numerów kont pozwala na wyeliminowanie ewentualnych błędów przy wpłacaniu należności, dlatego proszę o uwagę przy wskazywaniu swojego numeru konta bankowego, aby uniknąć wpłaty na konto innej osoby.