GMINA SPRZEDAJE

Domyślna grafika

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki budowlanej w Brodach

Burmistrz Tucholi ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki budowlanej położonej w miejscowości Brody, obręb Legbąd.

Nr działki 

Powierzchnia w m2

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza w zł

Wysokość wadium w zł

563/3

1617

BY1T/00039266/8

59.000,00

6.000,00

Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 12:00 
w sali 202 Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1. 

Termin wpłaty wadium – do 13 grudnia 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium na konkretną działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Tucholi lub winno być na koncie tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Tucholi numer  96 8174 0004 0000 2163 2000 0002, najpóźniej w dniu 13 grudnia 2023 r. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Tucholi. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz uczestnika przetargu (np. wadium-przetarg, działka nr..…. uczestnik…).
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie celem zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucholi i na stronie internetowej www.bip.tuchola.pl  /NIERUCHOMOŚCI/.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi - Wydział Mienia, plac Zamkowy 1; pokój 204, tel. 52 5642530.


BURMISTRZ TUCHOLI informuje, że przeznaczył do sprzedaży działkę budowlaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Tucholi przy ul. Rzepakowej.
Przetarg odbędzie się w terminie późniejszym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi Wydział Mienia - pokój 204 - tel. 52 5642530.

Nr działkiPowierzchnia w m2Nr księgi wieczystejCena wywoławcza brutto w zł
360/85022BY1T/00002699/4 319.000,00

Zdjęcie terenu  - ul. Rzepakowa


Burmistrz Tucholi ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych

Przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pl. Zamkowy 1, sala 203 w dniach 23 listopada 2023 r. w godzinach wskazanych w tabeli. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi Wydział Mienia - pokój 204 - tel. 52 564 25 30.

Nr działkiPowierzchnia w m2Nr księgi wieczystejCena wywoławcza w złWysokość wadium w złTermin przetargu
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Tucholi przy ul. Sokolniczej
38961145BY1T/00039067/3120.000,0010.000,00

23.11.2023 r.
godz. 8:30

38971058BY1T/00039068/0115.000,0010.000,0023.11.2023 r.
godz. 9:15
3898975BY1T/00039069/7110.000,0010.000,0023.11.2023 r.
godz. 10:00
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Tucholi
przy ul. Orzechowej
869/7 1089BY1T/00039135/1120.000,0010.000,0023.11.2023 r.
godz. 10:45
869/81109BY1T/00039136/8125.000,0010.000,0023.11.2023 r.
godz. 11:30
869/91035BY1T/00039137/5120.000,0010.000,0023.11.2023 r.
godz. 12:15
869/101005BY1T/00039138/2115.000,0010.000,0023.11.2023 r.
godz. 13:00

Działka przeznaczona jako - teren usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położona w Tucholi przy ul. Piotra Szafrańca

30791217BY1T/00017648/0 130.000,0010.000,0023.11.2023 r.
godz. 13:45
Przetargi odbędą się w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) - w godzinach wskazanych w tabeli -
w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pl. Zamkowy 1, sala 203

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium na konkretną działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Tucholi lub winno być na koncie tut. Urzędu w Banku Spółdzielczym w Tucholi numer  96 8174 0004 0000 2163 2000 0002,  najpóźniej w dniu 17 listopada 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Tucholi. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz uczestnika przetargu (np. wadium-przetarg, działka nr..…. uczestnik…).

Wpłata wadium, traktowana jest przez organizatora przetargu, że wpłacający zapoznał się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie celem zawarcia umowy notarialnej.

Opis nieruchomości:

  1. Dla działki nr 3896 wydana jest decyzja Nr WIIPP.6730.1.33.2022.AK o warunkach zabudowy z dnia 15.02.2023 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  2. Dla działki nr 3897 wydana jest decyzja Nr WIIPP.6730.1.35.2022.AK o warunkach zabudowy z dnia 15.02.2023 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  3. Dla działki nr 3898 wydana jest decyzja Nr WIIPP.6730.1.32.2022.AK o warunkach zabudowy z dnia 15.02.2023 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  4. Dla działki nr 3899 wydana jest decyzja Nr WIIPP.6730.1.34.2022.AK o warunkach zabudowy z dnia 07.03.2023 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  5. Nieruchomości, oznaczone geodezyjnie nr 869/7, 869/8, 869/9, 869/10, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXIX/349/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2588 z 23.12.2009r.), położone są w obszarze oznaczonym symbolem planu „4MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jako funkcji podstawowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych jako funkcji uzupełniającej”.
  6. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie nr 3230, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/288/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2013 r. (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. poz.2883 z 25.09.2013r.), położona jest w obszarze oznaczonym symbolem planu „34MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
  7. Nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/288/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2013 r. (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. poz.2883 z 25.09.2013r.), położone są w obszarze oznaczonym symbolem planu „46U/MN  - teren usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
  8. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 29.06.2023 r.
  9. Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.
  10. Cena wywoławcza powyższych działek jest ceną brutto.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, którzy w dniu zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży winni posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce.
Uczestnicy przetargu winni:
legitymować się dowodem osobistym; w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnym wypisem z właściwego rejestru, stosownym pełnomocnictwem (ewent. zgodą organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości),
w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo – z podpisem mocodawcy – poświadczone notarialnie.
Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucholi i zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tuchola.pl /NIERUCHOMOŚCI/. Ponadto informację o wywieszeniu tego ogłoszenia zamieszcza się w prasie lokalnej (Tygodnik Tucholski). Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi - pokój 204, tel. 52 564 25 30.

Mapa terenu - ul. Sokolnicza

Mapa ul. Orzechowa


Source URL: https://www.tuchola.pl/strona/382-gmina-sprzedaje