Pomoc Ukrainie

 

GMINA SPRZEDAJE

Ogłoszenie o planowanym przetargu

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski informuje, że przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę budowlaną przeznaczoną pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składów i magazynów, położoną w Tucholi przy ul. Cegielnianej, oznaczoną geodezyjnie nr 1480/17, o powierzchni 5017 m2

Przetarg ogłoszony zostanie po dniu 2 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zawierające szczegółowe informacje wywieszono się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucholi i zamieszczono na stronie internetowej www.bip.tuchola.pl. /NIERUCHOMOŚCI/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi Wydział Mienia - pokój 204 - tel. 525642530.

Mapa terenu - działka przy ul. Cegielnianej


Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie działek budowlanych

Numer działki Powierzchnia w m2 Numer księgi wieczystej Cena wywoławcza w zł Wysokość wadium w zł Termin przetargu
trzeci przetarg ustny nieograniczony - działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Tucholi przy ul. Jana III Sobieskiego
3889 1563 BY1T/00017664/8 112.000,00 10.000,00 22.09.2022 r. godz. 9:00
trzeci przetarg ustny nieograniczony - działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Tucholi przy ul. abp. Jakuba Świnki
3890 1533  BY1T/00017667/9 111.000,00 10.000,00 22.09.2022 r. godz. 9:45
czwarte przetargi ustne nieograniczone na zbycie działek położonych na terenie usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w Tucholi przy ul. Piotra Szafrańca
3078 1214  BY1T/00017647/3 91.000,00  10.000,00 22.09.2022 r. godz. 10:30
3079 1217 BY1T/00017648/0 91.000,00 10.000,00 22.09.2022 r. godz. 11:15
Przetargi odbędą się w dniu 22 września 2022 r. (czwartek), w godzinach wskazanych w tabeli, sala 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1.
Termin wpłaty wadium – do 16 września 2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium na konkretną działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Tucholi lub winno być na koncie tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Tucholi numer  96 8174 0004 0000 2163 2000 0002, najpóźniej w dniu 16 września 2022 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Tucholi. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz uczestnika przetargu (np. wadium-przetarg, działka nr..…. uczestnik…).

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie celem zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucholi i  na stronie internetowej www.bip.tuchola.pl  /NIERUCHOMOŚCI/.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi - Wydział Mienia, plac Zamkowy 1; pokój 204, tel. 52 5642530.

Mapa terenów do sprzedaży.