GMINA SPRZEDAJE

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Tucholi ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych

Nr działki

Pow. w m2

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza w zł

 Wysokość wadium w zł

Termin przetargu

Działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Tucholi przy ul. Sokolniczej

38961145BY1T/00039067/3120.000,00 10.000,0015.03.24 r.
g. 8:30
38971058BY1T/00039068/0   115.000,0010.000,0015.03.24 r.
g. 9:15
3898975BY1T/00039069/7 110.000,0010.000,0015.03.24 r.
g. 10:00

Działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Tucholi przy ul. Orzechowej

869/71089BY1T/00039135/1120.000,0010.000,0015.03.24 r.
g. 10:45
869/81109BY1T/00039136/8125.000,0010.000,0015.03.24 r.
g. 11:30
869/91035BY1T/00039137/5120.000,0010.000,0015.03.24 r.
g. 12:15
869/101005 BY1T/00039138/2 115.000,0010.000,0015.03.24 r.
g. 13:00

Przetargi odbędą się w dniu 15 marca 2024 r. (piątek) w godzinach wskazanych w tabeli,
w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pl. Zamkowy 1, sala 203

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu. Wadium na konkretną działkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Tucholi lub winno być na koncie tut. urzędu w Banku Spółdzielczym w Tucholi numer 96 8174 0004 0000 2163 2000 0002, najpóźniej w dniu 11 marca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania (wpływu) środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Tucholi. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz uczestnika przetargu (np. wadium-przetarg, działka nr..…. uczestnik…).

Wpłata wadium, traktowana jest przez organizatora przetargu, że wpłacający zapoznał się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie celem zawarcia umowy notarialnej.

Opis nieruchomości:
1. Dla działki nr 3896 wydana jest decyzja Nr WIIPP.6730.1.33.2022.AK o warunkach zabudowy z dnia 15.02.2023 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
2. Dla działki nr 3897 wydana jest decyzja Nr WIIPP.6730.1.35.2022.AK o warunkach zabudowy z dnia 15.02.2023 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
3. Dla działki nr 3898 wydana jest decyzja Nr WIIPP.6730.1.32.2022.AK o warunkach zabudowy z dnia 15.02.2023 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
4. Nieruchomości, oznaczone geodezyjnie nr 869/7, 869/8, 869/9, 869/10, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXIX/349/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2588 z 23.12.2009r.), położone są w obszarze oznaczonym symbolem planu „4MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jako funkcji podstawowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych jako funkcji uzupełniającej”.
5. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 21 września 2023 r. Drugie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 23 listopada 2023 r.
6. Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.
7. Cena wywoławcza powyższych działek jest ceną brutto. 

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg. 

Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, którzy w dniu zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży winni posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce.

Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodem osobistym; w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnym wypisem z właściwego rejestru, stosownym pełnomocnictwem (ewent. zgodą organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości),
  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
  • pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo – z podpisem mocodawcy – poświadczone notarialnie.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucholi i zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tuchola.pl /NIERUCHOMOŚCI/. Ponadto informację o wywieszeniu tego ogłoszenia zamieszcza się w prasie lokalnej (Tygodnik Tucholski). Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi - pokój 204 - tel. 52 5642530.

Mapa terenu - ul. Sokolnicza

Mapa terenu - ul. Orzechowa


BURMISTRZ TUCHOLI informuje, że przeznaczył do sprzedaży działkę budowlaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w Tucholi przy ul. Rzepakowej.
Przetarg odbędzie się w terminie późniejszym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tucholi Wydział Mienia - pokój 204 - tel. 52 5642530.

Nr działkiPowierzchnia w m2Nr księgi wieczystejCena wywoławcza brutto w zł
360/85022BY1T/00002699/4 319.000,00

Zdjęcie terenu  - ul. Rzepakowa