Obsługa osób niesłyszących

Obsługa osób uprawnionych w Urzędzie Miejskim w Tucholi przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się,

na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz.1243 z późn. zm.)

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) w Urzędzie Miejskim w Tucholi dostępne są usługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się:

1. W Urzędzie Miejskim w Tucholi wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Tucholi

2. Osoba uprawniona może komunikować się

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: pok@tuchola.pl
  • za pośrednictwem faxu nr 52 3342138,
  • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę Urzędu – za pomocą platformy E-PUAP,
  • przy pomocy komputera z dostępem do sieci, z którego można korzystać w Punkcie Obsługi Klienta.

3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SIM (system językowo-migowy) lub SKOGN ( sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

4. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Warunki korzystania określone w pkt. 3 stosuje się odpowiednio do tłumacza wybranego. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych znajduje się

5. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego w Tucholi posługującego się PJM lub dostępnych środków wspierających komunikowanie się.

6. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

7. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

8. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt. 4, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, wymienionej w pkt 3-5, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

9. Zgłoszenia należy dokonać w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez wskazany w pkt 2 adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faxu nr 52 3342138 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej).

10. Urząd Miejski w Tucholi zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

11. W przypadku braku możliwości  realizacji świadczenia, zawiadamia się  osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

12. Osoba realizująca świadczenie (tłumacz) jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, za wyjątkiem przypadku, gdy :

- zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,

- osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

13. Urząd Miejski w Tucholi udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu. Ponadto, na wniosek osoby uprawnionej, urząd udostępnia niezbędne dokumenty w oczekiwanej formie (w miarę istniejących możliwości faktycznych i prawnych).