Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.tuchola.pl

Dane teleadresowe jednostki

Urząd Miejski w Tucholi
pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola
Telefon: 52 5642 500
Faks: 52 3342 138
E-mail: burmistrz@tuchola.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola na platformie ePUAP: /41hs9riv64/skrytka

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 22.12.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje o kontraście

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast treści do tła strony na poziomie 4,5:1.

 

Informacje dla niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Urząd zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dostępne są na stronie https://bip.tuchola.pl/m,929,informacja-dla-osob-nieslyszacych.html.
Strona www Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub jej elementów (artykuły, załączniki, treść itp.) prosimy o kontakt e-mailowy: maciejlepak@tuchola.pl lub informatyk@tuchola.pl.

 

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

 

Dostępność architektoniczna

Zapewniono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony głównego wejścia do budynku. Urząd posiada 2 wejścia: wejście główne - front budynku oraz wejście boczne - z boku budynku.

  1. Wejściem głównym można wejść urzędu tylko schodami - front budynku.
  2. Wejście boczne jest dostosowane dla osób niepełnoprawnych (brak schodów, wysokich progów itp.) - bok budynku.

Budynek Urzędu Miejskiego w Tucholi pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na poziomie parteru (boczne wejście do budynku), gdzie znajdują się:

  1. ewidencja ludności;
  2. dowody osobiste;
  3. ewidencja działalności gospodarczej;
  4. profilaktyka problemów alkoholowych;
  5. kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich;
  6. kombatanci oraz KRUS.

W przypadku konieczności dostania się na wysoki parter oraz wyższe piętra budynku, osoba niepełnosprawna korzysta z domofonu, który znajduje się.
Następnie pracownik urzędu pomaga osobie niepełnosprawnej w dostaniu się do wskazanego biura.
Korytarze są pozbawione utrudnień dla osób niepełnosprawnych.
Przemieszczanie się pomiędzy piętrami jest możliwe tylko schodami (brak windy, platformy przyschodowej itp.)
Urząd udostępnia informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń wyłącznie w sposób wizualny.
Urząd dopuszcza możliwość wstępu osobom niepełnosprawnym korzystającym z psa asystującego.