Rozpoczął się nabór członków do Komisji Konkursowych otwartych konkursów ofert

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o naborze członków do Komisji Konkursowych powołanych  do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Tuchola w 2024 roku.

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania swoich kandydatów do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert.

Dotyczą one realizacji zadań publicznych w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia:

 • Zadanie pn. Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie pn. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną.

 • Zadanie pn. Dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty, spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

 • Zadanie pn. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

 • Zadanie pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej.

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • Zadanie pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

 • Zadanie pn. Tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu w sposób korzystny dla rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży z gminy Tuchola.

4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 • Zadanie pn. Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola.

Do zadań Komisji Konkursowych należy opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań Komisji Konkursowej został określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Spośród wskazanych kandydatów do pracy w każdej z ośmiu komisji konkursowych wybrane zostaną 2 osoby.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,

 • adres zamieszkania, nr telefonu,

 • wskazanie organizacji/podmiotu, której kandydat jest przedstawicielem,

 • czytelny podpis kandydata oraz podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego,

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: 

Urząd Miejski w Tucholi

plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tucholi, plac Zamkowy 1, 

w terminie do 8 grudnia 2023 roku z dopiskiem na kopercie „Kandydat do pracy w Komisji Konkursowej, nr konkursu ofert ……..    zadanie pn. ……………………….”.

Decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Tucholi.