Zakup preferencyjny węgla

 

Przedsiębiorco, pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych!

Dodane przez Agnieszka Schreiber - pon., 13/03/2023 - 12:51

Kategoria

Przypominamy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchola dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Tuchola w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m.in.: zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, restauracje, biura oraz inne instytucje.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją w Urzędzie Miejskim,
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.

Niedozwolone jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy Tuchola, że jeżeli do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).