Nabór członków do komisji konkursowych do opiniowania ofert

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

Ogłoszenie Burmistrza Tucholi o naborze członków do Komisji Konkursowych powołanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Tuchola w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 j.t. ze zm.) burmistrz Tucholi zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (w skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w danym konkursie; § 1 pkt 9 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej – załącznik nr 1 do ogłoszenia) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

1. Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 • Zadanie pn. Partycypowanie w kosztach utrzymania obiektów organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2. Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Zadanie pn. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez terapię rodzinną.

3. Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Zadanie pn. Dofinansowanie wyjazdów na rekolekcje, warsztaty, spotkania osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

4. Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Zadanie pn. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

5. Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Zadanie pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Tuchola jako element całorocznej pracy profilaktycznej.

6. Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Zadanie pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

7. Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Zadanie pn. Tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu w sposób korzystny dla rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży z gminy Tuchola.

8. Konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • Zadanie pn. Organizacja imprez kulturalnych, festynów, biesiad, konkursów na rzecz mieszkańców wsi gminy Tuchola.

Do zadań Komisji Konkursowych należy opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań Komisji Konkursowej został określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Spośród wskazanych kandydatów do pracy w każdej z ośmiu komisji konkursowych wybrane zostaną 2 osoby.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko kandydata,
 • adres zamieszkania, nr telefonu,
 • wskazanie organizacji/podmiotu, której kandydat jest przedstawicielem,
 • czytelny podpis kandydata oraz podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą pod adres:

Urząd Miejski w Tucholi
plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

lub złożyć osobiście w:

Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tucholi, plac Zamkowy 1,

w terminie do 08 grudnia 2022 roku z dopiskiem na kopercie "Kandydat do pracy w Komisji Konkursowej, nr konkursu ofert …….. zadanie pn. ……………………….

Decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Skład Komisji Konkursowej zatwierdza burmistrz Tucholi. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Jej członkom nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.