Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Dodane przez Agnieszka Schreiber - czw., 17/11/2022 - 13:59
Zdjęcie dokumentu z ogłoszeniem konkursu. Jego treść jest zawarta w artykule

Kategoria

Burmistrz Tucholi na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie:

1. Ochrony i promocji zdrowia

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


Source URL: https://www.tuchola.pl/aktualnosc/komunikaty-miasto/1197-ogloszenie-o-otwartych-konkursach-ofert