350 tys. zł na zajęcia sportowe. Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Kategoria

Ogłoszenie burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Po przeprowadzeniu naboru i oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) na zadanie pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży” przyznane zostały dotacje w następującej wysokości:

Lp.

Wnioskodawca/Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy „Rawys”

Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży.

82 400,00 zł41 000,00 zł
2. 

Tucholski Klub Piłkarski

Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe,
w szczególności dzieci i młodzieży.

22 400,00 zł18 000,00 zł
3.

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka”

Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe,
w szczególności dzieci i młodzieży. 

377 936,00 zł291 000,00 zł

RAZEM:

482 736,00 zł350 000,00 zł

Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

Jeszcze w styczniu odbędzie się uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych.