Nabór członków do komisji konkursowych powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Dodane przez Agnieszka Schr… - pon., 01/02/2021 - 14:08

Ogłoszenie burmistrza Tucholi o naborze członków do komisji konkursowych powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t. ze zm.) Burmistrz Tucholi zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

I Konkurs

Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Zadanie pn. „Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych, festynów, biesiad oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym z gminy Tuchola”.

II Konkurs

Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Zadanie pn. „Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do opery/teatru dla środowiska seniorów z gminy Tuchola”.

III Konkurs

Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zadanie pn. „Organizacja i udział w imprezach kulturalnych, wyjazdach, festynach, festiwalach, przeglądach piosenki dziecięcej, wystawach i festiwalach”.

IV Konkurs

Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zadanie pn. „Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie”.

V Konkurs

Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zadanie pn. „Organizacja warsztatów twórczych”.

VI Konkurs

Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

VII Konkurs

Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Zadanie pn. „Spotkanie integracyjne członków koła pszczelarskiego połączone ze specjalistycznym szkoleniem”.

VIII Konkurs

Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Zadanie pn. „Udział mieszkańców gminy Tuchola w konkursach kulinarnych, prezentacjach potraw regionalnych w celach promocyjnych gminy”.

IX Konkurs

Konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Zadanie pn. „Szkolenia edukacyjne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla diabetyków i osób z dysfunkcją wzroku połączone z drobną sprzedażą sprzętu medycznego”.

Zadania komisji konkursowych

Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji został określony w regulaminie pracy komisji. Spośród wskazanych kandydatów do pracy w każdej z dziewięciu komisji wybrane zostaną 2 osoby.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • adres zamieszkania, nr telefonu,
  • wskazanie organizacji/podmiotu, której kandydat jest przedstawicielem,
  • czytelny podpis kandydata oraz podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Tucholi

plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

lub złożyć osobiście w:

Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tucholi

plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

w terminie do 19 lutego 2021 roku z dopiskiem na kopercie: „Kandydat do pracy w Komisji konkursowej, nr konkursu ofert nr ……..   zadanie pn.  ……………………….”

Skład komisji konkursowej zatwierdza burmistrz Tucholi. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie informujemy, że praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

W załączeniu:

  1. Karta oceny formalnej oferty - zał. nr 1 do ogłoszenia,
  2. Indywidualna Karta Oceny Oferty - zał. nr 2 do ogłoszenia,
  3. Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki – zał. nr 3 do ogłoszenia,
  4. Oświadczenie dotyczące bezstronności i poufności – zał. nr 4 do ogłoszenia,
  5. Regulamin pracy komisji konkursowej – zał. nr 5 do ogłoszenia.