Wyniki otwartych konkursów ofert

Dodane przez Agnieszka Schreiber -

Ogłoszenie burmistrza Tucholi o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Po przeprowadzeniu naboru i oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) zostały przyznane dotacje w zakresie:

  1. ochrony i promocji zdrowia:
  1. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
  1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej:
  1. kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: