Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydaje decyzję o wsparciu, która uprawnia przedsiębiorcę do zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) na 14 lub 15 lat.
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu

 • wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję lub
 • 2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.

Zainwestuj w gminie Tuchola, dołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej!

Na co można uzyskać wsparcie?

Ulgę podatkową z tytułu nowej inwestycji można uzyskać na:

 • utworzenie nowego zakładu;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 • dywersyfikację produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Intensywność pomocy

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego PIT lub CIT jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalna intensywność pomocy na terenie gminy Tuchola wynosi:

 • 40% dla dużych przedsiębiorstw;
 • 50 % dla średnich przedsiębiorstw;
 • 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wielkość przedsiębiorstwa

Zatrudnienie

Roczny obrót lub całkowity bilans

Mikro: 

< 10

=< 2 mln EUR       =< 2 mln EUR

Małe: 

< 50

=< 10 mln EUR     =< 10 mln EUR

Średnie: 

< 250

=< 50 mln EUR     =< 43 mln EUR

Przykład: Średnie przedsiębiorstwo planuje na terenie gminy Tuchola ponieść nakłady inwestycyjne na rozbudowę zakładu w wysokości 10 mln zł. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie wynosić 10 mln zł * 50%= 5 mln zł. W praktyce przedsiębiorca z nowej działalności będzie zwolniony z podatku dochodowego albo do momentu wykorzystania puli wykorzystania puli 5 mln zł albo do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu (14 lub 15 lat od momentu jej wydania).

Kto może uzyskać wsparcie?

O zwolnienie w podatku dochodowym mogą ubiegać się:

 • firmy z sektora przemysłowego (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz); 
 • niektóre firmy z sektora usług (usługi informatyczne, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne; 
 • firmy prowadzące działalność badawczo - rozwojową. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać decyzje o wsparciu (kryteria ilościowe)?

Kryteria ilościowe są to minimalne nakłady inwestycyjne, które zobowiązuje się ponieść przedsiębiorca. Na terenie gminy Tuchola obowiązują następujące progi:

 • minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych firm to 15 mln zł;
 • minimalne nakłady inwestycyjne dla średnich firm to 1,5 mln zł;
 • minimalne nakłady inwestycyjne dla małych firm to 750 tys. zł;
 • minimalne nakłady inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw to 300 tys. zł.

W przypadku planowanej inwestycji, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, dotyczącej zwiększenia mocy produkcyjnych, dywersyfikacji produkcji, bądź zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, kryteria ilościowe są obniżone o 50%.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać decyzje o wsparciu (kryteria jakościowe)?

Przedsiębiorca realizujący nową inwestycję w danym sektorze powinien zobowiązać się do spełnienia minimum 5 kryteriów.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do wskazania co najmniej jednego kryterium z każdej kategorii, tj. z zakresu zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju społecznego. Kryteria (poza wielkością przedsiębiorstwa badaną na moment wydawania decyzji o wsparciu) należy spełnić w okresie utrzymania inwestycji trwającego 3 lata po jej zakończeniu w przypadku firm z sektora MŚP, 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Kryteria z kategorii ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY:

 1. Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju lub inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji.
 2. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
 3. Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich poprzez aktywizację zawodową.
 4. Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji.
 5. Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji.
 6. Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy zapewniającej co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie.
 7. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.
 8. Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego.

Kryteria z kategorii ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY:

 1. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko.
 3. Zlokalizowanie inwestycji: 
  - w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie, na terenie której położone jest to miasto lub w gminie graniczącej z tym miastem lub gminą; 
  - na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
 4. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi.
 5. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:
  - udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa;
  - dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

Kontakt:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oddział w Toruniu
tel.: 56 653 00 47
e-mail: torun@strefa.gda.pl
www.strefa.gda.pl

Adres do korespondencji:
ul. Polna 66 pok. 11
87-100 Toruń
 

Logo Specjalnej Strefy Ekonomicznej