Zarządzanie Kryzysowe i OC

Zadania obrony cywilnej

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) obrona cywilna ma na celu:

  • ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
  • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
  • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

W zakresie obrony cywilnej powyższa ustawa określa ponadto:

  • organy administracji w sprawach obrony cywilnej;
  • skład oraz sposób tworzenia formacji obrony cywilnej;
  • obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnej (służba w OC, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności);
  • przysposobienie obronne młodzieży szkolnej i studentów.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) –w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy. Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1992r., Nr 41, poz. 175), który Polska przyjęła19 września 1991 r.

Są to następujące zadania:
1. służba ostrzegawcza;
2. ewakuacja;
3. przygotowanie i organizowanie schronów;
4. obsługa środków zaciemnienia;
5. ratownictwo;
6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
7. walka z pożarami;
8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
9. odkażanie i inne podobne działania ochronne;
10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
13. doraźne grzebanie zmarłych;
14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
15. dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Sposoby ochrony przed skażeniami i zakażeniami

Zasady zachowania po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów

Zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu ewakuacji

Amoniak - broszura informacyjna

Zasady postępowania na wypadek różnych zagrożeń


Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Regionalny System Ostrzegania to usługa, która umożliwia powiadamianie ludności o lokalnych zagrożeniach. Ostrzeżenia przekazywane są za pośrednictwem stron internetowych urzędów wojewódzkich, naziemnej telewizji cyfrowej, aplikacji mobilnych oraz SMS-ów.

RSO obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Bezpłatną aplikację mobilną Regionalnego Systemu Ostrzegania można pobrać w sklepach z aplikacjami dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, WindowsPhone).

Więcej informacji na temat RSO znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Poniżej zamieszczamy poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych opracowane na potrzeby RSO.

Alarm bombowy
Alarmowanie i ostrzeganie
Bezpieczne fajerwerki
Bezpieczny wypoczynek
Burze i nawałnice
Katastrofy budowlane
Niebezpieczna przesyłka
Niewypały i niewybuchy
Pierwsza pomoc
Powódź
Pożar
Skażenie substancją toksyczną
Upały
Ważne informacje
Wichury
Zatrucie czadem
Zima
Zagrożenie terrorystyczne


 Szanowni mieszkańcy gminy Tuchola!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z dn. 21.01.2013 r. poz. 96), uległy zmianie rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych.
Nowe rodzaje alarmów i sygnałów ostrzegawczych znajdują się poniżej.

 

                                                              Szef Obrony Cywilnej Gminy Tuchola
                                                                  Burmistrz Tadeusz Kowalski