Zakup preferencyjny węgla

Ważna informacja dla osób, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla

04.01.2023 r.

Informujemy wnioskodawców, którzy w 2022 r. złożyli wniosek o zakup preferencyjny węgla na okres od 1 stycznia 2023 r., o konieczności złożenia oświadczenia o podtrzymaniu chęci zakupu węgla lub rezygnacji.

Oświadczenia należy składać do końca stycznia br. :

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pok. 103,
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym: adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola na platformie ePUAP: /41hs9riv64/skrytka

Informacja o kontynuacji zakupu węgla przez gminę

2 stycznia 2023 r.

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), informujemy o kontynuacji zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Tuchola.

Zakupu węgla można dokonywać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej gminy Tuchola lub w Urzędzie Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, w biurach:

 • pokój 103, panie Dorota Widzyńska i Justyna Kriese tel. 52 3363433.

Wniosek o zakup składa się:

 • w formie pisemnej na adres urzędu: Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

lub

 • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym: Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola na platformie ePUAP: /41hs9riv64/skrytka

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel od dnia 1 stycznia 2023 r. w ilości nie więcej niż 1500 kg (1,5 tony), jednakże w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg (1,5 tony) to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit w 2023 roku.

Według ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

W gminie Tuchola cena sprzedaży brutto tony paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1 950,00 zł.

Wszelkie informacje dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej gminy Tuchola.


Informacja o zalecanym terminie składania wniosków o zakup preferencyjny węgla

18.11.2022 r.

W związku z realizacją procedur zamówień i dokonania zakupu preferencyjnego węgla kamiennego dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Tuchola w 2022 roku, prosimy o składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla niezwłocznie, najpóźniej do 30 listopada 2022 r.


Informacja o zamiarze zakupu węgla

7 listopada 2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) gmina Tuchola informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy Tuchola.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej gminy Tuchola lub w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pl. Zamkowy 1, w biurach:

 • pokój 119, p. Dorota Wędzicka, tel. 52 3363430
 • pokój 103, p. Dorota Widzyńska, tel. 52 3363433.

Wniosek o zakup składa się:

 • w formie pisemnej na adres urzędu: Urząd Miejski w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

lub

 • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym: Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Tuchola na platformie ePUAP: /41hs9riv64/skrytka

Termin składania wniosków mija 30 listopada br.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Według ww. ustawy, do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę. Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane.